Aviso legal

 

1. OBXECTO E ACEPTACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web WWW.OSBOLECHAS.GAL/TENDA (en diante, A WEB), do que é titular Ediciones Bolanda, S.L. (en diante, O PROPIETARIO DA WEB).

A navegación polo sitio web do PROPIETARIO DA WEB atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal.

O usuario responderá fronte ao PROPIETARIO DA WEB ou fronte a terceiros de calquera dano e prexuízo que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento de devandita obrigación.

 

2. IDENTIFICACIÓN E COMUNICACIÓNS

O PROPIETARIO DA WEB, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle de que:

A súa denominación social é: Ediciones Bolanda, S.L., c/Preguntoiro, 36 - 1º, B15969066

Para comunicarse connosco, pomos á súa disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:

Tfno: 9981569155

Email: tenda@osbolechas.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e O PROPIETARIO DA WEB consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

 

3. CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, no entanto, O PROPIETARIO DA WEB condiciona a utilización dalgúns dos servizos DOCUMENTO DE SEGURIDADE LOPD DE: Ediciones Bolanda, S.L. ofrecidos na súa web, á previa cumprimentación do correspondente formulario.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique ao PROPIETARIO DA WEB e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario comprométese expresamente a facer un uso adecuado dos contidos e servizos do PROPIETARIO DA WEB e a non empregalos para, entre outros:

a) Difundir contidos delituosos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de apoloxía do terrorismo ou, en xeral, contrarios á lei ou á orde pública.

b) Introducir na rede virus informáticos ou realizar actuacións susceptibles de alterar, estragar, interromper ou xerar erros ou danos nos documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos do PROPIETARIO DA WEB ou de terceiras persoas; así como obstaculizar o acceso doutros usuarios ao sitio web e aos seus servizos mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales O PROPIETARIO DA WEB presta os seus servizos.

c) Tentar acceder ás contas de correo electrónico doutros usuarios ou a áreas restrinxidas dos sistemas informáticos do PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros e, no seu caso, extraer información.

d) Vulnerar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como violar a confidencialidade da información do PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros.

e) Suplantar a identidade doutro usuario, das administracións públicas ou dun terceiro.

f) Reproducir, copiar, distribuír, pór a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.

g) Solicitar datos con finalidade publicitaria e de remitir publicidade de calquera clase e comunicacións con fins de venda ou outras de natureza comercial sen que medie a súa previa solicitude ou consentimento.

 

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence ao PROPIETARIO DA WEB, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

En definitiva, os usuarios que accedan a este sitio web poden visualizar os contidos e efectuar, no seu caso, copias privadas autorizadas sempre que os elementos reproducidos non sexan cedidos posteriormente a terceiros, nin se instalen a servidores conectados a redes, nin sexan obxecto de ningún tipo de explotación. Así mesmo, todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen no sitio web son propiedade do PROPIETARIO DA WEB, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao mesmo atribúa ao usuario dereito algún sobre os mesmos.

A distribución, modificación, cesión ou comunicación pública dos contidos e calquera outro acto que non sexa expresamente autorizado polo titular dos dereitos de explotación quedan prohibidos.

O establecemento dun hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre O PROPIETARIO DA WEB e o propietario do sitio web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do PROPIETARIO DA WEB dos seus contidos ou servizos. Aquelas persoas que se propoñan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito ao PROPIETARIO DA WEB. En todo caso, o hiperenlace unicamente permitirá o acceso á home-page ou páxina de inicio do noso sitio web, así mesmo deberá absterse de realizar manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre O PROPIETARIO DA WEB, ou incluír contidos ilícitos, contrarios aos bos costumes e á orde pública.

O PROPIETARIO DA WEB non se responsabiliza do uso que cada usuario lle dea aos materiais postos a disposición neste sitio web nin das actuacións que realice en base aos mesmos.

 

4. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E DE RESPONSABILIDADE

O contido do presente sitio web é de carácter xeral e ten unha finalidade informativa, sen que se garanta plenamente o acceso a todos os contidos, nin a súa exhaustividade, corrección, vixencia ou actualidade, nin a súa idoneidade ou utilidade para un obxectivo específico.

O PROPIETARIO DA WEB exclúe, até onde permite o ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza derivados de:

a) A imposibilidade de acceso ao sitio web ou a falta de veracidade, exactitude, exhaustividade e/ou actualidade dos contidos, así como a existencia de vicios e defectos de toda clase dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados, postos a disposición aos que se accedeu a través do sitio web ou dos servizos que se ofrecen.

b) A presenza de virus ou doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou datos dos usuarios.

c) O incumprimento das leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente aviso legal como consecuencia do uso incorrecto do sitio web. En particular, e a modo de exemplo, O PROPIETARIO DA WEB non se fai responsable das actuacións de terceiros que vulneren dereitos de propiedade intelectual e industrial, segredos empresariais, dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, así como a normativa en materia de competencia desleal e publicidade ilícita. Así mesmo, O PROPIETARIO DA WEB declina calquera responsabilidade respecto da información que se ache fose desta web e non sexa xestionada directamente polo noso webmaster.

A función dos links que aparecen nesta web é exclusivamente a de informar o usuario sobre a existencia doutras fontes susceptibles de ampliar os contidos que ofrece este sitio web. O PROPIETARIO DA WEB non garante nin se responsabiliza do funcionamento ou accesibilidade dos sitios enlazados; nin suxire, convida ou recomenda a visita aos mesmos, polo que tampouco será responsable do resultado obtido. O PROPIETARIO DA WEB non se responsabiliza do establecemento de hipervínculos por parte de terceiros.

 

5. PROCEDEMENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO

 

No caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que existen feitos ou circunstancias que revelen o carácter ilícito da utilización de calquera contido e/ou da realización de calquera actividade nas páxinas web incluídas ou accesibles a través do sitio web, deberá enviar unha notificación ao PROPIETARIO DA WEB identificándose debidamente, especificando as supostas infraccións e declarando expresamente e baixo a súa responsabilidade que a información proporcionada na notificación é exacta. Para toda cuestión litixiosa que incumba ao sitio web do PROPIETARIO DA WEB, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes os Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.

 

6. PUBLICACIÓNS

A información administrativa facilitada a través do sitio web non substitúe a publicidade legal das leis, normativas, plans, disposicións xerais e actos que teñan que ser publicados formalmente aos diarios oficiais das administracións públicas, que constitúen o único instrumento que dá fe da súa autenticidade e contido.

A información dispoñible neste sitio web debe entenderse como unha guía sen propósito de validez legal.

 

PROTECCIÓN DE DATOS


Cando precisemos obter información súa, sempre lle solicitaremos que nola proporcione voluntariamente de forma expresa. Os datos solicitados a través dos formularios de recollida de datos do sitio web ou outras vías serán incorporados a un ficheiro de datos de carácter persoal debidamente inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos da Axencia Española de Protección de Datos, do cal é responsable O PROPIETARIO DA WEB. Esta entidade tratará os datos de forma confidencial e exclusivamente coa finalidade de ofrecer os servizos solicitados, con todas as garantías legais e de seguridade que impón a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro e a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico. DOCUMENTO DE SEGURIDADE LOPD DE: EDICIONES BOLANDA, S.L. O PROPIETARIO DA WEB comprométese a non ceder, vender, nin compartir os datos con terceiros sen a súa aprobación expresa. Así mesmo, EDICIONES BOLANDA S.L. cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixen de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose para ese efecto ao domicilio social de EDICIONES BOLANDA, S.L., sito en PREGUNTOIRO , 36 - 1º, 15704, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.


O PROPIETARIO DA WEB adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. No entanto, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poden causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.


O PROPIETARIO DA WEB poderá utilizar cookies durante a prestación de servizos do sitio web. As cookies son ficheiros físicos de información persoal aloxados no propio terminal do usuario. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu programa navegador de maneira que se impida a creación de arquivos cookie ou se advirta da mesma. Se opta a abandonar o noso sitio web a través de enlaces a sitios web non pertencentes á nosa entidade, O PROPIETARIO DA WEB non se fará responsable das políticas de privacidade de devanditos sitios web nin das cookies que estes poidan almacenar no computador do usuario.


A nosa política con respecto ao correo electrónico céntrase en remitir unicamente comunicacións que vostede solicite recibir. Se prefire non recibir estas mensaxes por correo electrónico ofrecerémoslle a través dos mesmos a posibilidade de exercer o seu dereito de cancelación e renuncia á recepción destas mensaxes, en conformidade co disposto no Título III, artigo 22 da Lei 34/2002 de Servizos para a Sociedade da Información e de Comercio Electrónico. De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), o cliente/usuario queda informado e presta o seu consentimento á incorporación dos seus datos a un ficheiro do que é responsable EDICIONES BOLANDA S.L. que foi debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos coa finalidade de informarlle sobre os produtos e servizos solicitados, así como o envío de comunicacións comerciais sobre os mesmos. Informámoslle tamén sobre os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, que poderá exercer no domicilio social de EDICIONES BOLANDA, S.L., sito en PREGUNTOIRO, 36 - 1º, 15704, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña).